I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG VỤ HH CÀ MAU

1. Tổ chức bộ máy:

- Cảng vụ Hàng hải Cà Mau được thành lập theo Quyết định số 572/TCCB-LĐ ngày 12/08/1994 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc thành lập Cảng vụ Năm Căn; Quyết định số 605-2001/QĐ-CHHVN ngày 19/11/2001 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc đổi tên Cảng vụ Năm Căn thành Cảng vụ Cà Mau.

- Quyết định số 1580/QĐ-CHHVN ngày 10/10/2017 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam quy định cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Cà Mau, bộ máy tổ chức Cảng vụ Hàng hải Cà Mau gồm 03 phòng và 01 đại diện:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính;

+ Phòng Tài vụ;

+ Phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải;

+ Đại diện Cảng vụ hàng hải Cà Mau tại Năm Căn

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Quyết định quy định về chức năng: Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

- Phạm vi quản lý: Cảng vụ Hàng hải Cà Mau thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau, ngoài phạm vi vùng nước các cảng biển, Cảng vụ Hàng hải Cà Mau còn có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng biển thuộc địa phận 2 tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu được  quy  định tại Thông tư số 09/2014/TT-BGTVT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cà Mau.

- Các nhiệm vụ khác đang được giao thực hiện: Quản lý tuyến vận tải từ bờ ra đảo tại Quyết định số 850/QĐ-CHHVN ngày 11/09/2013 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc giao quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

3. Nhân sự:

- Biên chế được giao: Quyết định số 172/QĐ-CHHVN ngày 20/02/2019 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc giao số lượng người làm việc năm 2019 là: 13 biên chế; Quyết định số 241/QĐ-CHHVN ngày 21/02/2019 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc giao số lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là: 07 biên chế

 - Tổng số người làm việc hiện có: 10 người, được bố trí như sau

+ Ban lãnh đạo: 01

+ Phòng TC-HC: 02

+ Phòng Tài vụ: 02

+ Phòng PC-TT-ATANHH: 03

+ Đại diện Năm Căn: 02

+ 04 Hợp đồng 68: 01 lái xe, 01 phụ vụ, 02 bảo vệ

+ Ca nô công vụ: Kiêm nhiệm

          - Lãnh đạo đơn vị: Giám đốc (không có cấp phó)

          4. Tổ chức Đảng, đoàn thể:

          - Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Cà Mau trực thuộc Đảng bộ Cục HHVN, gồm 09 đảng viên (01 dự bị). Chi bộ chưa có cấp ủy, do Đ/c Đỗ Quốc Chí làm bí thư (không có phó bí thư)

          - Công đoàn Cảng vụ Hàng hải Cà Mau, gồm có 14 đoàn viên, do Đ/c Phan Văn Tùng làm Chủ tịch (BCH 03 đ/c: Phan Văn Tùng, Trần Thiên Lộc, Hồ Thị Ngoan).

          - Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Cà Mau, gồm có 06 đoàn viên, do Đ/c Trần Thiên Lộc làm Bí thư Chi đoàn (BCH 02 đ/c: Trần Thiên Lộc, Hồ Thị Ngoan)