+ Giám đốc: Đỗ Quốc Chí 

Đt: 0290.3828719

DĐ: 0918807348

+ Phòng TC-HC 

Trưởng phòng: Phan Văn Tùng

Đt: 0290.3828691

DĐ: 0369053953

+ Phòng Tài vụ:

Kế toán trưởng: Nguyễn Thu Xoàn

Đt: 0290.3822724

DĐ: 0919517160

+ Phòng PC-TT-ATTAN HH

Trưởng phòng: Trương Quốc Việt

Đt: 0290.3822743

DĐ: 0918.036.052

+ Đại diện Tại Năm Căn:

Phó trưởng đại diện: Nguyễn Quốc Chinh

Đt: 0290.3877550

DĐ: 0939.211.899