Giám đốc:  Đỗ Quốc Chí 

ĐT: 02903.828719

DĐ: 0918807348

Email: chidoquoccvhh@gmail.com