Tuyển dụng viên chức năm 2019

Thứ Tư, 23/10/2019, 14:05 GMT+7

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 333 /TB-CVHHCM

Cà Mau, ngày  22  tháng 10  năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức

 

Cảng vụ Hàng hải Cà Mau là cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành hàng hải, hiện có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Điều kiện đăng ký:

1.1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể như sau:

a) Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo và kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các yêu cầu điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng, tiêu chuẩn tuyển dụng:

1. Vị trí việc làm Theo dõi thi hành pháp luật:

a) Số lượng: 01 người.

b) Tiêu chuẩn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Kinh tế vận tải biển, Luật.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B hoặc tương đương tiếng Anh bậc 2 (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trở lên.

- Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin) trở lên.

2. Vị trí việc làm Thủ tục tàu thuyền:

a) Số lượng: 01 người.

b) Tiêu chuẩn:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Kinh tế vận tải biển.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B hoặc tương đương tiếng Anh bậc 2 (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trở lên.

- Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin) trở lên.

3. Vị trí việc làm Tài chính - Kế toán:

a) Số lượng: 01 người.

b) Tiêu chuẩn:

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B hoặc tương đương tiếng Anh bậc 2 (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trở lên.

- Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin) trở lên.

III. Hồ sơ dự tuyển:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe (Theo mẫu quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe) còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

6. Hai ảnh 4 x 6cm chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Các thành phần hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự kể trên và bỏ vào bì hồ sơ có kích thước 250mm x 340mm x 5mm.

IV. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

V. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến trước 17 giờ ngày 22/11/2019.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Cà Mau (Số 80A, quốc lộ 1A, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau - Điện thoại liên hệ: 0290.3828691)./.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Cục HHVN (để b/c);

- Bản tin cơ quan;

- Lưu: VT, TCHC.

đã ký

 

 

Đỗ Quốc Chí