Tuyến luồng hàng hải Năm Căn - Bồ Đề

Tuyến luồng hàng hải Năm Căn - Bồ Đề

 

1. Thông số kỹ thuật cơ bản của luồng hàng hải Năm Căn - Bồ Đề

   - Tổng chiều dài tuyến luồng: L=47,0 km, gồm 02 đoạn:

      + Đoạn 1: Đoạn luồng biển (từ phao số "0" vào đến cửa Bồ Đề), có chiều dài khoảng 13,0 km.

      + Đoạn 2: Đoạn luồng trong sông (từ cửa Bồ Đề vào đến khu vực tiếp giáp vàm Trại Lưới các Bến cảng Năm Căn 3,5 km về phía thượng lưu), có chiều dài khoảng 34,0 km.

   - Cao độ đáy luồng: khai thác theo độ sâu tự nhiên, trong đó:

      + Đoạn 1: Độ sâu hiện tại nhỏ nhất là -2,0m (hệ cao độ Hải đồ);

      + Đoạn 2: Độ sâu hiện tại nhỏ nhất là -10,6m (hệ cao độ Hải đồ).

   - Bề rộng đấy luồng: B=60m (Chiều rộng sông Cửa Lớn là 400m).

2. Thông số kỹ thuật luồng tàu thực tế: Theo thông báo hàng hải định kỳ.

3. Vùng đón trả hoa tiêu: Vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 1,5 hải lý, với tâm tại vị trí có tọa độ: Vĩ độ là 08°41'00" N; Kinh độ là 105°18'00" E.

 

Phao "0", vị trí đón trả hoa tiêu

Phao "0", vị trí đón trả hoa tiêu

Phao dẫn luồng (vào đến cửa Bồ Đề)

Phao dẫn luồng, vào đến cửa Bồ Đề

Trên sông Cửa Lớn

Trên sông Cửa Lớn

Khu vực cảng Năm Căn

Tàu đến Bến cảng Năm Căn