Thong báo

Thông báo tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài kể từ 00 giờ 00 ngày 22/03/2020

Thứ Ba, 24/03/2020, 08:50 GMT+7

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/03/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 00 giờ 00 phút ngày 22/03/2020.
Các bài đã đăng